Official Document
S.N. Title Download
1 नेपाल इन्जिनियरिङ्ग परिषद् (तेश्रो संसोधन) नियमावली, २०८०
2 नेपाल इन्जिनियरिङ्ग परिषद् ऐन, २०५५ (पहिलो संसोधन, २०७९ सहित)
3 Nepal Engineering Council Act, 2055
4 स्नातकोत्तर इन्जिनियरिङ्ग कार्यक्रमलाई मान्यता प्रदान गर्ने विनियमावली, २०७६ (पहिलो संसोधन, २०७७)
5 Nepal Rajpatra 2076.04.06
6 Nepal Rajpatra 2076.03.02
7 Nepal Rajpatra 2075.12.25
8 Nepal Rajpatra 2075.05.04
9 Nepal Rajpatra 2075.01.03
10 Nepal Rajpatra 2074.04.30
11 Nepal Rajpatra 2074.03.12
12 Nepal Rajpatra 2074.03.12
13 नेपाल इन्जिनियरिङ्ग परिषद् नियमावली, २०५७
14 इन्जिनियरिङ्ग शिक्षण संस्थालाई मान्यता प्रदान गर्ने विनियमावली, २०६६ (चौथो संशोधन २०७० सहित)
15 नेपाल इन्जिनियरिङ्ग परिषद् ऐन, २०५५