• साधारण दर्तावाला इन्जिनियरको नाम दर्ता परीक्षाको बार्षिक तालिका सम्बन्धमा सूचना !
  2023-06-12
  नेपाल इन्जिनियरिङ्ग परिषद् ऐन, २०५५ ९पहिलो संसोधन ऐन, २०७९० को व्यवस्था बमोजिम परिषद् बाट लिइने साधारण दर्तावाला इन्जिनियरको नाम दर्ता सम्बन्धी २०८० सालमा लिइने परीक्षाको बार्षिक तालिका निम्न बमोजिम भएकोले…
 • Official PEng (Nepal) Launch Event
  2017-06-20
 • Review Interviews (first batch)
  2017-06-20
 • Training for Reviewers
  2017-06-20
 • Open applications for first batch Senior Experience Route Reviews
  2017-06-20